Yapı Detayı

Apartman Yönetimi Yönetmeliği

Apartman yönetimi yönetmeliği çoklu konutların imarından bu yana bulunmaktadır. 8 daire ve üzeri konut olan binalarda apartman yönetimi olmak zorundadır. Bu hem bina sakinlerini hem de apartmanı korumak için getirilmiş yönetmeliktir ve kanunlarla korunmaktadır. Bir çok kişi sitelere veya çok katlı apartmanlara taşınırken bu yönetmeliğe uyacağına dair imza atar ama içeriğini maalesef bilmezler.

Apartman yönetimi yönetmeliği bilmek hem kendi haklarını korumak hemde karşılaşabilecekleri hukuki sorunlardan kaçınmak için gereklidir. Örneğin evinizin dış cephe pencerelerini beğenmediniz ve değiştirmek istiyorsunuz, yönetimden adınıza karar aldırmadan bu değişikliği yaptığınız takdirde, yönetim size haber vermeksizin dava açabilir ve bu değişikliği geri almanızı sağlayabilir. Yönetim kurulunda alınan kararlardan ve ortak giderlerden bütün kat malikleri sorumludur. kat maliklerinin üçte birinin istemi üzerinde yönetim kurulu toplanabilir. Apartman yönetimler kat malikleri tarafından seçilebilir ve denetlenebilir ayrıca apartman yönetimleri görevleri süresince apartmana ait borçları ve yükümleri yerine getirmek zorundadır. Genel yükümler, hak ve sorumlulukları kat malikleri kurulu tarafından denetime açıktır. Bunun gibi bir çok konu yönetmelikte açıkça belirtilmiştir. Bu yazının sonunda PDF olarak indirebileceğiniz bir bağlantı bulacaksınız.

Apartman Yönetimi Yönetmeliği

Apartman Yönetimi Yönetmeliği maddelerinden bir kaç örnek

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Hakları

A) Kat maliklerinin hakları:

I – Bağımsız bölüm üzerinde: Madde 15 – Kat malikleri kendilerine ait bağımsız bölümler üzerinde, bu kanunun ilgili hükümleri saklı kalmak şartiyle, Medeni Kanunun maliklere tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptirler.

II – Ortak yerler üzerinde : Madde 16 – Kat malikleri anagayrimenkulün bütün ortak yerlerine, arsa payları oranında, ortak mülkiyet hükümlerine göre malik olurlar. Kat malikleri ortak yerlerde kullanma hakkına sahiptirler; bu hakkın genel kömürlük, garaj, teras, çamaşırhane ve çamaşır kurutma alanları gibi yerlerdeki ölçüsü, aksine sözleşme olmadıkça, her kat malikine ait arsa payı ile oranlıdır.

B) Kat irtifakı sahibinin hakları:

Madde 17 – Kat irtifakı sahipleri, ortak arsa üzerinde yapılacak yapının, sözleşmede yazılı süre içinde başlaması ve tamamlanması için kendilerine düşen borçların yerine getirilmesini, karşılıklı olarak isteme ve dava etme hakkına sahiptirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Borçları

A) Kat Maliklerinin borçları:

I – Genel kural: Madde 18 – Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler. Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır; bu borçları yerine getirmiyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur. (Mülga son fıkra: 14/11/2007-5711/24 md.) II – Anagayrimenkulün bakımı, korunması ve zarardan sorumluluk:

Madde 19 – Kat malikleri, anagayrimenkulün bakımına ve mimarı durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdurlar. (Değişik ikinci fıkra: 14/11/2007-5711/8 md.) Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz. Ancak, ortak yer ve tesislerdeki bir bozukluğun anayapıya veya bağımsız bir bölüme veya bölümlere zarar verdiğinin ve acilen onarılması gerektiğinin veya anayapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun mahkemece tespit edilmiş olması halinde, bu onarım ve güçlendirmenin projesine ve tekniğine uygun biçimde yapılması konusunda kat maliklerinin rızası aranmaz.

Kat maliki kendi bağımsız bölümünde anayapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapamaz. Tavan, taban veya duvar ile birbirine bağlantılı bulunan bağımsız bölümlerin bağlantılı yerlerinde, bu bölüm maliklerinin ortak rızası ile anayapıya zarar vermeyecek onarım, tesis ve değişiklik yapılabilir. Her kat maliki anagayrimenkule ve diğer bağımsız bölümlere, kusuru ile verdiği zarardan dolayı diğer kat maliklerine karşı sorumludur

Bütün maddeleri detaylıca okuyabilecğiniz PDF dosyası için tıklayın.

Exit mobile version